Ảnh hồ sơ của Vân Phan

Tên khoa học: Synsepalum dulcificum Daniell. Chi họ: Chi quả thần kỳ, họ Hồng xiêm hay họ Sa-bô-chê (S

Ảnh hồ sơ của Vân Phan

Tên khoa học: Morus alba L. Chi họ: Chi Dâu tằm, họ Dâu tằm (Moraceae).